Informacje o projekcie

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W projekcie mogą wziąć udział bezrobotni lub bierni zawodowo mieszkańcy obszaru rewitalizowanego miasta Łodzi lub osoby przeniesione w związku z wdrożeniem procesu rewitalizacji, które są zagrożone ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym, tzn.:

 • korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tzn. są zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu/powodów określonych w art. 7 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
 •   przebywają w pieczy zastępczej lub opuszczają pieczę zastępczą ew. są członkiem rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • są osobami z niepełnosprawnością ,
 • korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

FORMY WSPARCIA DOSTĘPNE W PROJEKCIE:

 • Opracowanie Indywidualnych Planów Reintegracji z doradcą zawodowym/psychologiem (3h/osobę),
 • Trening kompetencji społecznych – zajęcia grupowe (14 h/osobę),
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne, zawodowe i prawne (w zależności od potrzeb),
 • Zajęcia podnoszące kompetencje ogólne (np.: prawo jazdy kat. B, kursy komputerowe, językowe o profilu ogólnym) – ze środków projektu pokrywane są koszty szkolenia/kursu/egzaminu, koszty przejazdów oraz stypendia szkoleniowe wypłacane uczestnikom projektu,
 • Szkolenia, kursy i egzaminy zawodowe dostosowane do predyspozycji uczestników i zapotrzebowania rynku pracy – ze środków projektu pokrywane są koszty szkolenia/kursu/egzaminu, koszty przejazdów oraz stypendia szkoleniowe wypłacane uczestnikom projektu,
 • Płatne staże zawodowe trwające od 3 do 6 miesięcy,
 • Pośrednictwo pracy – pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *