Informacje o projekcie

 1. W projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, spełniające łącznie następujące kryteria formalne:
  • są mieszkańcami obszaru rewitalizowanego miasta Łodzi lub zostały przeniesione w związku z wdrożeniem procesu rewitalizacji,
  • pozostają bez zatrudnienia,  tj. są osobami bezrobotnymi[1] lub biernymi zawodowo.[2]
  • spełniają przynajmniej 1 z poniższych kryteriów:
   • korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z powodu:
   • ubóstwa[3]
   • sieroctwa
   • bezdomności
   • bezrobocia
   • niepełnosprawności
   • długotrwałej lub ciężkiej choroby
   • przemocy w rodzinie
   • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
   • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
   • bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
   • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r o cudzoziemcach
   • trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
   • alkoholizmu lub narkomanii
   • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
   • klęski żywiołowej lub ekologicznej
  • przebywają w pieczy zastępczej lub opuszczają pieczę zastępczą ew. są członkiem rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
   o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • są osobami z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  • korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
  • są osobami z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, w tym osobami z niepełnosprawnością intelektualną i osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
  • są osobami  z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

FORMY WSPARCIA DOSTĘPNE W PROJEKCIE:

 • Opracowanie Indywidualnych Planów Reintegracji z doradcą zawodowym/psychologiem (3h/osobę),
 • Trening kompetencji społecznych – zajęcia grupowe (14 h/osobę),
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne, zawodowe i prawne (w zależności od potrzeb),
 • Zajęcia podnoszące kompetencje ogólne (np.: prawo jazdy kat. B, kursy komputerowe, językowe o profilu ogólnym) – ze środków projektu pokrywane są koszty szkolenia/kursu/egzaminu, koszty przejazdów oraz stypendia szkoleniowe wypłacane uczestnikom projektu,
 • Szkolenia, kursy i egzaminy zawodowe dostosowane do predyspozycji uczestników i zapotrzebowania rynku pracy – ze środków projektu pokrywane są koszty szkolenia/kursu/egzaminu, koszty przejazdów oraz stypendia szkoleniowe wypłacane uczestnikom projektu,
 • Płatne staże zawodowe trwające od 3 do 6 miesięcy,
 • Pośrednictwo pracy – pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

Składanie formularzy rekrutacyjnych przewidziano od  od 1 marca 2022 roku do wyczerpania liczby miejsc w projekcie (tj. 64). Regulamin projektu, formularz rekrutacyjny oraz wykaz ulic należących do łódzkiego obszaru rewitalizacji do pobrania ze strony projektu: www.rewitalizacja.inkubator.org.pl oraz w biurze projektu.

BIURO PROJEKTU:

FUNDACJA INKUBATOR, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź,  tel. (42) 637 01 78, 609 466 688      

Cel główny projektu to aktywizacja społeczno-zawodowa 64 osób (32K i 32M) bezrobotnych
i biernych zawodowo-mieszkańców obszaru rewitalizacji m. Łodzi i osób przeniesionych
w związku z wdrożeniem procesu rewitalizacji, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w okresie 02.2022-10.2023r. Realizacja założonych wskaźników przyczyni się do realizacji celów RPO WŁ 2014-20, w szczególności celu szczegółowego działania 9.1:Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt wynika z obowiązującego i pozytywnie zweryfikowanego przez IZ RPO WŁ programu rewitalizacji (Uchwała LXXIII/1980/18 Rady Miejskiej w Łodzi z 5.07.2018r.) oraz jest zlokalizowany na obszarze rewitalizacji,  realizowany będzie zgodnie z przepisami prawa UE i polskim oraz zgodnie z zasadami: równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, równości szans kobiet i mężczyzn, zrównoważonego rozwoju oraz SZOOP RPO WŁ 2014-2020.

SPODZIEWANE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU:

 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 14 osób (7 K, 7 M);
 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 37 osób (18 K, 19 M);
 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 2 osób (1 K, 1 M)
 4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 12 osób (6 K, 6 M)
 5. Wskaźnik efektywności społecznej dla os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z niepełnosprawnościami – 34%,
 6. Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 50%,
 7. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – 12%,
 8. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 30%.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 1 029 583, 90 zł i obejmuje:

1) dofinansowanie w kwocie 978 104,70 zł z następujących źródeł:

a) ze środków europejskich w kwocie 875 146,32 zł co stanowi 85,00% wydatków kwalifikowalnych Projektu,

b) ze środków dotacji celowej w kwocie 102 958,38 zł, co stanowi 10,00% wydatków kwalifikowalnych Projektu,

2) wkład własny w kwocie 51 479,20 zł.


[1] Osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia-  definicja osoby  bezrobotnej w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności ( BAEL). Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoba kwalifikująca się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, która jest bezrobotna w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobiera świadczeń z tytułu urlopu), jest również osobą bezrobotną.

[2] Osoby bierne zawodowo – to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Do grupy biernych zawodowo zaliczamy m.in.:  studentów studiów stacjonarnych, którzy uznawani są za osoby bierne zawodowo; studentów studiów niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne), ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowani jako osoby bezrobotne; osoby będące na urlopie wychowawczym, ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne.

[3] Przesłankę ubóstwa uznaje się za spełnioną, o ile uczestnik osiąga miesięczne dochody niższe niż aktualna wysokość  średniorocznego (za 2021) minimum socjalnego  ogłaszanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych na stronie: https://www.ipiss.com.pl/?zaklady=minimum-socjalne